Политика за поверителност на www.digitechconsult.com

Кои сме ние

Ние сме DigiTech Consult ltd.

Адресът на нашия уебсайт е: https://digitechconsult.com.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Видове събрани данни

Сред видовете лични данни, които това приложение събира, са: Имена, имейли, телефони, бисквитки и данни за употреба.

Пълни подробности за всеки тип събрани лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни обяснителни текстове, показани преди събирането на данните.
Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от потребителя или, в случай на данни за употреба, да се събират автоматично при използване на това приложение.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва Лични данни, свързани с Потребители, ако се прилага едно от следните:

  • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели.
  • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя и / или за преддоговорни задължения от него;
  • обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Собственикът е обект;
  • обработката е свързана със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официална власт, поверена на Собственика;
  • обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.

Целите на обработката

Данните относно Потребителя се събират, за да позволи на Собственика да предоставя своите Услуги, както и за Взаимодействието с външни социални мрежи и платформи.

Потребителите могат да намерят допълнителна подробна информация за такива цели на обработка и за конкретните Лични данни, използвани за всяка цел в съответните раздели на този документ.

Как се обработват заявките „Не проследявай“

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявай“.
За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, отговаря на заявките „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Подробности за видовете лични данни
Форми за контакт

Ако попълните формуляр за контакт на нашия уебсайт, ние събираме данните, показани във формуляра за контакт – вашето име, имейл адрес, вашия телефонен номер. Те ще бъдат използвани и запазени, така че на вашия въпрос да се отговори и да се реши вашата нужда. Може да се използва за изпращане на новини и статии и за промоционални дейности. Тези данни ще се съхраняват една година от последното ви съобщение.

Проучвания

Когато посетителите попълват анкетите ни, ние събираме данни, попълнени в анкетата. Данните се използват за аналитични цели, а също и за генериране на отговор на вашите запитвания. Тези данни ще се съхраняват една година след попълване на формуляра за анкета.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се съгласите да запазвате вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново данните си, когато оставяте нов коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Понастоящем не предоставяме опция за влизане или публикуване на статия и не съхраняваме бисквитки по отношение на запазването на информация за вход или опцията „Запомни ме“.

Взаимодействия с външни социални мрежи

Когато посетителите използват иконите за споделяне на нашите страници, това предоставя данни за бисквитките на посетителя и данни за използването. Данните могат да се използват за аналитични цели. Моля, имайте предвид, че нашата Политика за поверителност обхваща само нашия уебсайт. Ако се интересувате от Политиката за поверителност на социалните медии, където споделяте нашето съдържание, трябва да проверите Политиката за поверителност на съответната медия.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вградено съдържание (напр. Видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават вашето взаимодействие с това вградено съдържание, включително проследяване на вашето взаимодействие с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Анализ
С кого споделяме вашите данни

На подизпълнители или други трети страни, които използваме за управление на нашия бизнес. В такива случаи ние изискваме договорни задължения да пазим личните Ви данни в поверителност и да не ги използваме за каквито и да било други цели освен целта, за която предоставяме данните. За всяка друга цел или на друго лице, с ваше съгласие.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са събрани.

Следователно:

Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на този договор.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме всякакви последващи коментари, вместо да ги държим на опашка за модериране.

На Собственика може да бъде позволено да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това Собственикът може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на периода на съхранение, Личните данни се изтриват. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

Какви права имате върху данните си

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това не включва никакви данни, които сме длъжни да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.

Допълнителна информация
Как защитаваме вашите данни

Ние се стремим да използваме подходящи технически и физически мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от нас, от случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп.

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява идентифицирането или идентифицирането на физическо лице.

Данни за употреба

Информация, събрана автоматично чрез това Приложение (или услуги на трети страни, използвани в това Приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това Приложение, URI адресите (Унифициран идентификатор на ресурс), време на заявката, използваният метод за подаване на заявката до сървъра, размерът на файла, получен в отговор, цифровият код, указващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от Потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в Приложението) и подробности за пътя, следван в Приложението, със специална препратка към последователността на посетени страници и други параметри за операционната система на устройството и / или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Лицето, използващо това приложение, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данни

Физическото лице, за което се отнасят Личните данни.

Обработващ данни (или супервайзер на данни)

Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва Лични данни от името на Администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на Лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с работата и използването на това приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на това приложение.

Това приложение

Средствата, чрез които се събират и обработват Личните данни на Потребителя.

Обслужване

Услугата, предоставена от това приложение, както е описано в относителните условия (ако е налично) и на този сайт / приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички позовавания в този документ на Европейския съюз включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки набори от данни, съхранявани в устройството на потребителя.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на Лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Правна информация

Настоящата декларация за поверителност е изготвена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).

Тази политика за поверителност се отнася единствено до това Приложение, ако в този документ не е посочено друго.